Informace pro subjekt údajů

Vážení,

firma AGE Centrum s.r.o., IČ: 29382564, se sídlem Zamenhofova 638/18 77900 Olomouc je správcem vašich osobních údajů, které nám k naší činnosti poskytnete. Kontaktní osobou pro ochranu osobních údajů je Bc. Šárka Kostíková.

Zpracování provádíme v souladu s „Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti s obecným nařízením o ochraně osobních údajů“ a další související legislativou, a to dle Článku 6, bod 1. b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů a f) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany.

Zpracováváme zvláštní kategorie osobních údajů dle Článku 9., bod 2. h) zpracování je nezbytné pro účely preventivního nebo pracovního lékařství, pro posouzení pracovní schopnosti zaměstnance, lékařské diagnostiky, poskytování zdravotní nebo sociální péče či léčby nebo řízení systémů a služeb zdravotní nebo sociální péče na základě práva.

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání vašeho zájmu o naše služby a uchovávány dle zákonných lhůt. V souladu se zákony a nařízeními předáváme některé vaše údaje třetím stranám, např. ZP, ÚZIS.

Vy, jako subjekt údajů, máte právo na přístup k informacím o svých osobních údajích, na jejich opravu, výmaz nebo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, pokud se zpracování provádí automatizovaně, právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů a právo podat stížnost dozorovému orgánu, pokud by zpracováním vašich údajů bylo porušeno Nařízení evropského parlamentu a rady 2016/679.

V Olomouci dne 25.5.2018

Bc. Jakub Malota , MBA
ředitel